Termen en definities

Baseline
De beschrijving van een product of bouwwerk in een bepaalde fase van de ontwikkeling. Een 'baseline' kan bevroren worden en dan dienen als stabiel uitgangspunt voor werkzaamheden in volgende ontwikkelfasen.

BIM - Bouwwerk Informatie Model
Een Bouwwerk Informatie Model, of kortweg BIM, is een digitale representatie van functionele en fysieke karakteristieken van een bouwwerk. Een dergelijk model is een uitgangspunt voor, en ondersteunend aan activiteiten en besluitvorming in de levenscyclus van een bouwwerk; tevens wordt dit model gedeeld over meerdere belanghebbenden in het bouwproces.
BIM is ook een afkorting voor Bouwwerk Informatie Modelleren. Dat is de activiteit die leidt tot een bouwwerk informatie model.

Bouwdeel
Een bouwdeel is een fysiek onderdeel van een bouwwerk; een bouwdeel kan ook een samenstelling zijn van andere bouwdelen; een bouwdeel wordt ook wel aangeduid als object.

CBIM
Het COINS Bouwwerk Informatie Model (CBIM) bevat de afspraken over hoe de informatie van bouwwerken vastgelegd wordt. Dit model is onderdeel van de COINS-systematiek.

CEM
De COINS Engineering Methode (CEM) is een verzameling werkmethoden die van belang is voor de integratie van het bouwproces. Deze werkmethoden zijn onderdeel van de COINS-systematiek.

COINS-systematiek
De COINS-systematiek vormt de ruggengraat voor de toepassing van Bouwwerk Informatie Modellen (BIM). De systematiek biedt daartoe het volgende: Afspraken voor de inrichting van een Bouwwerk Informatie Model (BIM),het COINS-container uitwisselingsformaat, principes voor informatiebeheer.

COINS-referentiekader
Een referentiekader is een handreiking voor het gebruik van de COINS-systematiek voor een specifieke toepassing, bijvoorbeeld voor 'functioneel specificeren'. Tevens geeft het referentiekader voor de ondersteuning van de toepassing een aanvulling op COINS Bouwwerk Informatiemodel (CBIM).

COINS-implementatierichtlijnen
Richtlijnen voor de IT-implementatie van de COINS-standaard, met als doel om interoperabiliteit tussen IT-systemen te bewerkstelligen.

Eis
Beschrijving van een gewenste eigenschap van een functie, product of dienst.

Functie
Beoogde werking of verrichting van een product.

Functioneel ontwerpen
Een proces waarin de functionele beschrijving van een product ontstaat.

Functionele eis
Beschrijving van een eis ten aanzien van een functie van een product.

Informatieobject
Informatieobject is een cluster van informatie, data of gegevens van een object of een onderwerp. “Eis” is een voorbeeld van een informatie-object.

Object
Een object is een fysiek onderdeel van een bouwwerk; een object kan ook een samenstelling zijn van andere objecten; een object wordt ook wel aangeduid als bouwdeel.

Status
Door middel van de status wordt de betekenis vastgelegd van een bepaald informatieobject voor de totstandkoming van een bouwwerk. De status wordt bepaald door drie eigenschappen die bij ieder informatieobject voorkomen, te weten: Vrijgavestatus, Baselinestatus en Geldigheidsstatus.

Systems Engineering
Een verzameling van samenhangende methodieken voor een beheerste interdisciplinaire aanpak van de ontwikkeling van systemen en producten volgens een levenscyclus benadering waarbij centraal staat dat een oplossing bereikt wordt die voldoet aan de klantwensen.

Toestand
Een bouwdeel doorloopt een Product Life Cycle, van ontwerp tot aan sloop. Waar een bouwdeel zich bevindt in de Life-cycle wordt vastgelegd door de Toestand (wordt ook wel Life-cycle stage genoemd).

Valideren
Het door daadwerkelijk gebruik nagaan of het gerealiseerde product voldoet aan de behoeften van de klant, in aanvulling op de verificatie.

Versie
Een bepaald informatieobject kan meerdere keren voorkomen in een informatiesysteem. De verschillende instanties worden onderscheiden door een versienummer.

Verificatiematrix
Een matrix waarin het verband gelegd wordt tussen de eisen, de functievervuller en de verificatiemethode.

Verificatiemethode
Een methode of werkwijze die gevolgd dient te worden om aan te tonen dat het betreffende ontwerp of gerealiseerde bouwdeel voldoet aan de gestelde eisen.

Verificatienota
De verificatienota is een totaaloverzicht van verificaties, keuringen en inspecties over het gehele project. Waar nodig kunnen selecties gemaakt worden per bouwdeel of per fase.

Verificatieplan
Een plan waarin beschreven wordt hoe en wanneer de verificatie van een bouwdeel dient te worden uitgevoerd. De kern van het plan betreft de verificatiemethode.

Verificatierapport
De registratie van een afzonderlijke verificatie. Zonodig wordt verwezen naar een bewijsdocument.

Verifiëren
Aantonen door onderzoek en verstrekking van objectief bewijs dat aan de gespecificeerde eisen is voldaan.[EN-ISO 9000:2005]

Virtueel Bouwen
Virtueel bouwen is een kreet die staat voor het beeld dat een bouwwerk eerst in een digitale omgeving wordt vastgelegd, alvorens de werkelijke bouw plaatsvindt. Het virtuele/digitale bouwwerk is het resultaat van het specificeren en ontwerpen en vormt het uitgangspunt voor inkoop, logistiek, realisatie, kwaliteitsborging, etc.

Vraagspecificatie
Het als zodanig in de basisovereenkomst aangemerkte contractdocument dat door of namens de opdrachtgever is vervaardigd, op basis waarvan de opdrachtnemer zijn aanbieding heeft opgesteld en ingediend. [UAVGC 2005]

Vraagspecificatie deel I
Contractdocument waarin de eisen aan het (deel)product zijn verwoord (de WAT-eisen).

Vraagspecificatie deel II
Contractdocument waarin de eisen aan het de uit te voeren werkzaamheden (= Statement of Work) zijn verwoord (de HOE-eisen).

Waarde
De mate waarin het systeem voldoet aan de behoeften van de klant.

Afkomstig van CoinsWiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.coinsweb.nl/wiki/index.php/Termen_en_definities"
Personal tools