Introductie

Inhoud

Het COINS-programma

In de toekomst zullen partners in bouwprojecten digitaal met elkaar samenwerken door middel van 3D-informatiesystemen. De informatie van ruimtelijke objecten is dan on-line beschikbaar voor alle disciplines. Met behulp van dergelijke informatiesystemen kan het ontwerp- en bouwproces geïntegreerd plaatsvinden. Daarbij wordt een nieuwe methodiek van werken gevolgd. De beheersing van het proces is gebaseerd op de objecten; het team en het proces zijn er omheen georganiseerd.

In het COINS-programma werken organisaties uit de bouwsector samen om de hiervoor geschetste vernieuwing van het bouwproces mogelijk te maken. COINS werkt aan die vernieuwing door het gezamenlijk gebruik van de informatie van 3D-bouwobjecten te verbeteren. Informatie die in het proces ontstaat moet voor alle betrokken disciplines en in alle fasen beschikbaar worden. COINS wil dat doel bereiken door het ontwikkelen, introduceren en beheren van afsprakenstels over informatie van 3D-bouwobjecten en daaraan gerelateerde werkwijzen. Deze afsprakenstelsels zijn een voorwaarde voor integratie van het bouwproces.

De COINS-organisatie kiest voor een werkwijze van ‘denken’ en ‘doen’. Dat betekent een wisselwerking tussen ontwikkeling van afspraken en het toetsen daarvan in proefprojecten. De bevindingen (verbeterpunten) uit proefprojecten zullen verwerkt worden in de afspraken. Bij de ontwikkeling van afspraken wordt gestart bij de kern van de informatie en vandaar naar buiten gewerkt. De kern van de informatie betreft de informatie van de bouwobjecten.

Dit document is vervaardigd in het kader van de Onderzoeksfase van het COINS-programma. In dit document worden uitgangspunten voorgesteld voor de nieuwe methodiek van werken. Aan de hand van deze uitgangspunten zal een demonstratie/beproeving opgezet worden. Bij de opstelling van dit document is gebruik gemaakt van diverse eerdere onderzoeksresultaten uit het COINS-programma, te weten:

Wat moet je met elkaar afspreken voor digitaal samenwerken?

Samenwerking in een bouwproces brengt met zich mee dat de partners intensief met elkaar afstemmen ten einde te bereiken dat de juiste resultaten op het juiste moment beschikbaar komen. Digitale samenwerking biedt de mogelijkheid dat partners voortdurend toegang hebben tot de informatie van het bouwwerk. De toekomst brengt echter ook met zich mee dat partners ook voortdurend - en dit is nieuw - met elkaar communiceren. Bijvoorbeeld de situatie dat onderdelen van een bouwwerk door verschillende leveranciers worden ontwikkeld; daarbij moeten die leveranciers in staat zijn om direct met elkaar te communiceren, niet alleen via de bemoeienis van de opdrachtgever. Kortom, het is het eenvoudig in te zien dat, door deze 3D-informatiesystemen iedereen met iedereen in contact kan zijn, een fenomeen dat in toenemende mate complex is om te managen. Hierdoor kan ook begrepen worden dat de traditionele sequentiële en verticale organisatiemodellen niet meer in staat zijn om tegemoet te komen aan de behoeften van de nieuwe realiteit. In het COINS-programma zullen afspraken ontwikkeld en beproefd worden om tegemoet te komen aan de nieuwe realiteit. Voor wat betreft deze afspraken worden een 3-tal niveau's van afstemming onderscheiden:
  • De werkwijze: Op dit niveau wordt geregeld dat de bedrijfsprocessen op elkaar aansluiten in termen van werkwijze en organisatie van het werk. De afspraken liggen op het terrein van project management en informatie management. De afspraken over werkwijze worden bijeengebracht onder de titel COINS Engineering Methode.
  • De informatie: Afspraken over informatie om te waarborgen dat de voor integratie essentiële informatie overgedragen kan worden. De afpraken over informatie worden bijeengebracht onder de titel COINS Informatiemodel Bouw.
  • Het informatiesysteem: Op dit niveau worden afspraken/richtlijnen gemaakt om te bewerkstellingen dat verschillende informatiesystemen op elkaar aansluiten.

Wat verstaan we onder Engineering Methode?

Een Methode is een vaste manier van werken om een bepaald doel te bereiken. Onder Engineering wordt verstaan het voorbrengingsproces (ontwerp en bouw) van technische producten. Brengen we deze twee begrippen samen, dan komen we bij Engineering methode als een vaste manier van werken voor de totstandkoming van bouwwerken. Bedenkt COINS dan iets geheel nieuws? Nee, we maken gebruik van trends die er al zijn in de Bouw (bijv. system engineering) en nemen werkwijzen over van andere industriën. Het nieuwe is dat we sectorbreed afspraken maken over het toepassen van die werkwijzen, want dat is een belangrijke eerste stap om te komen tot integratie van het bouwproces.

Wat verstaan we onder Informatiestructuur Bouw?

Een informatiestructuur is formele vastlegging van de begrippen en daarbij behorende eigenschappen en relaties. Voor COINS gaat het in het bijzonder om de begrippen die relevant zijn voor integratie van het bouwproces. Vandaar dat we spreken van een Informatiestructuur Bouw.

COINS Systematiek en Raamwerken

COINS Informatiemodel Bouw

In de toekomst zullen afspraken over werkwijze/handelen en informatie voor bepaalde toepassingsgebieden gebundeld worden in COINS-raamwerken. Deze raamwerken zullen als 'Open Standaard' gepubliceerd worden door de CUR. De raamwerken krijgen een digitale vorm en worden samengesteld volgens vaste spelregels. Deze spelregels noemen we de COINS-systematiek. De systematiek is belangrijk voor IT-specialisten. Meer informatie over Open Standaarden is te vinden op de website van OSOSS.

Leeswijzer

Nog nader in te vullen.

[Vorige] [Volgende] [Inhoudsopgave]

Afkomstig van CoinsWiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.coinsweb.nl/wiki/index.php/Introductie"
Personal tools