Het Activiteitenschema Bouw

Inhoud

Inleiding

Actviteitenschema Bouw
Enlarge
Actviteitenschema Bouw
COINS werkt aan vernieuwing van het bouwproces door het gezamenlijk gebruik van de informatie van bouwobjecten te verbeteren. Informatie die in het proces ontstaat moet voor alle betrokken disciplines en in alle fasen beschikbaar worden. Maar maar praten we dan over? In dit hoofdstuk worden de hoofdlijnen in beeld te gebracht van:
 1. De activiteiten die doorlopen worden in de levenscyclus van bouwwerken.
 2. De samenhang tussen die activiteiten in termen van informatie.

De activiteiten en samenhang zijn afgebeeld in het Activiteitenschema Bouw; dit schema is hier rechts opgenomen (door te klikken krijgt u een grotere afbeelding; een hoge resolutie afbeelding kunt u downloaden via de volgende link. In het schema zien we 2 gezichtspunten. Ten eerste het gezichtspunt van de opdrachtgever/beheerder of kortweg de gebruiker. Die gebruiker heeft een probleem en stelt bepaalde functionele eisen en randvoorwaarden. Het tweede gezichtspunt gaat uit van de totstandkoming van het bouwwerk. Belangrijke betrokken zijn de ontwerper en de bouwer. Het bouwwerk ontstaat en doorloopt een levenscyclus, vanaf ontwerp tot aan sloop.

Het activiteitenschema zou kunnen suggereren dat het toekomstige proces gefaseerd verloopt evenals dat traditioneel het geval is. Dit is echter niet het geval. In het toekomstige proces staat de levenscyclus van het Bouwwerk en zijn onderdelen (objecten) centraal. Door middel van vastlegging van de Toestand van een object kan worden getraceerd waar het object zich in de levenscyclus bevindt.

Vervolgens zullen we een beschrijving geven van de karakteristieke activiteiten.

Perspectief van de Gebruiker

Vervaardig functioneel ontwerp

In deze fase worden op basis van de probleemdefinitie en mogelijke oplossings-richtingen functies bepaald die het mogelijk maken om het probleem op te lossen. De economische en sociale haalbaarheid van de oplossingen wordt bepaald en de condities waaronder het haalbaar is worden vastgelegd. Deze stap resulteert in één oplossing (alternatief) waarmee wordt doorgegaan. Van deze oplossing worden de definitieve eisen en condities geformuleerd (presta-tie-eisen en functionele eisen) waaraan het gerede product straks moet voldoen.

NB. Er vindt hierbij interactie plaats met het proces ‘Vervaardigen conceptueel ontwerp’

Begeleiden en toetsen ontwerp

In deze fase worden de resultaten van het functioneel ontwerp en het conceptueel technisch ontwerp gecontroleerd op de mate waarin deze voldoen aan het oplossen van het probleem. Deze stap resulteert in een goedgekeurd ontwerp, gereed om te gaan bouwen. Prestatie-eisen worden geformuleerd waaraan het gerede bouwwerk zal worden getoetst bij afname.

Toetsen geleverd werk en In bedrijf stellen

Het te bouwen object is gereed en zal voor de eerste keer in gebruik worden ge-steld. Het personeel wordt opgeleid en bekend gemaakt met de werking van e.e.a.. De prestaties van het object worden vergeleken met de eisen op dat gebied en waar niet wordt voldaan zullen aanpassingen worden gerealiseerd. Het resultaat is een bouwwerk dat ‘fit is for purpose’.

Gebruik van het bouwwerk (exploitatie)

De gebruiker neemt het gebouwde object in gebruik op de manier zoals voorzien. Hij reageert op verzoeken m.b.t. onderhoud en aanpassing en/of stelt eisen m.b.t. deze zaken. Hij accepteert aanpassingen en beheert de documentatie daarvan. Hij houdt de functionele status van het object bij (m.a.w. of het nog ‘fit for purpose’ is), en hij registreert de belasting op het milieu door het gebruik van het bouwwerk. Aan het eind van de levensduur van het bouwwerk wordt besloten wat er verder mee gedaan wordt.

Uit bedrijf stellen van faciliteiten

Aan het eind van de levensduur van het bouwwerk wordt besloten wat er verder mee gedaan zal worden: slopen of hergebruiken. Dit wordt beslist op basis van de historische operationele gegevens van het bouw-werk. Aan de hand van deze gegevens worden eisen m.b.t. sloop of hergebruik gedefini-eerd.

Perspectief van de totstandkoming van het Ontwerper/Bouwer

Vervaardig conceptueel technisch ontwerp

In deze fase gaat de ontwerpende partij –in samenspraak met de opdrachtgever- na of er (en zo ja, welke) technische oplossingen mogelijk zijn voor het probleem. Hij gebruikt daarbij de randvoorwaarden en systeemeisen als input en genereert daarmee o.a. de operationele eisen voor het constructief ontwerp. Karakteristieke activiteiten zijn:

 • Vormgeven aan functie-eisen
 • Uitvoeren van locatiestudie en grondonderzoek
 • Inventariseren van relevante wet- en regelgeving en randvoorwaarden
 • Beschouw varianten
 • Bepaal de functiedelen
 • Verkrijgen van financiële kentallen
 • Vervaardig tijd- en kostenramingen
 • Ontwikkel operationele eisen

Uitvoeren ontwerp en constructieontwerp

Alle functionele eisen, randvoorwaarden en gekozen oplossing zijn bekend. Deze resultaten van het conceptuele ontwerp zijn zodanig gedocumenteerd dat op basis daarvan het te bouwen object in detail geconstrueerd kan worden. Nu worden keuzen gemaakt m.b.t. in te kopen componenten, hoe groot/zwaar/sterk e.e.a. moet gaan worden etc. Kortom: Deze fase kenmerkt zich door het ‘vertalen’ van prestatie-eisen en operationele eisen naar gedetailleerde technische specificaties en eisen. Doordat de technische details bekend zijn kan ook een nauwkeurige begroting (kosten en tijd) worden opgesteld. Karakteristieke activiteiten in deze fase zijn:

 • Bepaal de technische invulling van de functiedelen
 • Analyse en dimensionering van de fundering
 • Analyse en dimensionering van de constructie
 • Vergunningen aanvragen
 • Vormgeving en inpassing van het bouwwerk in de omgeving
 • Toetsing ontwerp
 • Bepaal wegmeubilair en ontwerp installaties
 • Vervaardig tijd- en kostenramingen
 • Bepaal bouwmethode en -volgorde

Bouwen en toetsen aan eisen

Het te bouwen object wordt volgens de specificaties gebouwd, de componenten worden volgens specificaties ingekocht en geïnstalleerd. Daarbij wordt regelmatig getoetst aan in- en externe eisen en voorwaarden. Nauwkeurig wordt gedocumenteerd wat en hoe e.e.a. is gebouwd en er wordt een onderhoudsplan wordt vervaardigd. Reserve onderdelen worden ingekocht. Karakteristieke activiteiten zijn:

 • Maken inkoopplanning
 • Inkopen en logistiek verzorgen
 • Werkplannen opstellen voor bouwdelen
 • Detailplanning uitvoering opstellen
 • Inzet menskracht plannen
 • Onderaanneming plannen
 • Inzet hulpconstructies en materieel plannen
 • Controle uitvoeren op hoeveelheden
 • Aanbrengen materialen

Onderhoud bouwwerk

In deze fase wordt het onderhoud van het bouwwerk en zijn installaties uitgevoerd.

Dit gebeurt op basis van een reguliere planning, maar kan ook op basis van verzoek cq. eis van de gebruiker. Er vindt regelmatig uitwisseling van info met de gebruiker plaats, zodat het bouwwerk aan de (veranderende) eisen en doelstellingen kan blijven voldoen. De (technische) status van het bouwwerk en de installatie wordt bijgehouden en ook de historische gegevens m.b.t. onderhoud. Aan het eind van de levensduur wordt de restwaarde bepaald.

Sloop en herinrichting locatie

Op basis van de eisen, randvoorwaarden en historische gegevens wordt het bouwwerk gesloopt en/of wordt de locatie opnieuw ingericht.

[Vorige] [Volgende] [Inhoudsopgave]

Afkomstig van CoinsWiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.coinsweb.nl/wiki/index.php/Het_Activiteitenschema_Bouw"
Personal tools