Essenties

Inhoud

Wat is COINS?

De COINS-systematiek is 'de systematiek' voor de toepassing van Bouwwerk Informatie Modellen (BIM). De systematiek biedt daartoe het volgende:

 • Afspraken voor de inrichting van een Bouwwerk Informatie Model (BIM)
  • Het COINS-container uitwisselingsformaat
 • Principes voor informatiebeheer
 • Een specificatie voor een Bouwwerk Informatiesysteem.

Deze afspraken vormen een sleutelfactor voor integratie van het bouwproces. De COINS-systematiek is gebaseerd op het concept van virtueel bouwen. Virtueel bouwen beoogt informatie van een bouwwerk voor partners in een bouwproject toegankelijk te maken door middel van Bouwwerk Informatie Systemen. Als een dergelijk systeem de COINS-systematiek ondersteunt, kan moeiteloos informatie uitgewisseld worden met partners die informatie beschikbaar stellen in het COINS-container uitwisselingsformaat.

Via deze pagina vindt u een overzicht van de essenties van de COINS-systematiek.

Wie zit er achter COINS?

De COINS-systematiek is ontwikkeld door de bouwsector voor de bouwsector. Deelnemers uit de bouwsector zijn vertegenwoordigd in de projectgroep COINS. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de kerngroep COINS. De IT-bedrijven zijn vertegenwoordigd in het Technisch Comité. Daarnaast zijn meerdere werkgroep actief. De COINS-organisatie wordt gefaciliteerd door SBRCURNET in Rotterdam. Voor een lijst van deelnemers, zie Deelnemers.

Virtueel bouwen

De COINS-systematiek gaat uit ervan uit dat een bouwwerk eerst zoveel mogelijk in digitale vorm wordt vastgelegd, alvorens de werkelijke bouw plaatsvindt. Deze gedachte wordt aangeduid met de kreet "Virtueel bouwen". Het virtuele bouwwerk is het resultaat van specificeren en ontwerpen en vormt het uitgangspunt voor inkoop, logistiek, realisatie, kwaliteitsborging, etc.

Bij de totstandkoming van bouwwerken kunnen we twee belangrijke partijen onderscheiden. Ten eerste de belanghebbende die een probleem heeft en daarvoor een bouwwerk als oplossingsrichting heeft gekozen. En ten tweede komt een partij in beeld die verantwoordelijkheid neemt voor de totstandkoming van het bouwwerk, deze partij noemen we de bouwwerk-leverende. De COINS-systematiek bemoeit zich met de informatie die nodig is voor de totstandkoming van het bouwwerk. In het plaatje zien we dat dat het werkterrein is van de bouwwerk-leverende; ten behoeve van de coordinatie en besluitvorming wisselt de bouwwerk-leverende informatie uit met de belanghebbende.

Het bouwwerk komt tot stand door een samenwerking van verschillende partners. Deze partners kunnen personen zijn, maar ook afdelingen of bedrijven. En ieder bedrijf kan weer zijn partners en onderaannemers hebben. Het virtueel bouwen kan dus plaatsvinden door een netwerk van samenwerkende partijen. De ambitie achter de COINS-systematiek is om dat netwerk van partijen naadloos te laten samenwerken bij de totstandkoming van het bouwwerk.

Het bouwwerk

De kern van de COINS-systematiek wordt gevormd door het bouwwerk. Het bouwwerk kan worden voorgesteld als een verzameling met elkaar verbonden onderdelen (objecten). Het is belangrijk om de digitale voorstelling van een bouwwerk op een dusdanige vorm te geven dat we er makkelijk en zonder fouten mee kunnen werken. Het liefst op een manier die in werkelijkheid ook zo voorkomt. Die manier is gevonden. We zorgen ervoor dat alle onderdelen, van kleinste tot meest complexe samenstelling, als een object opgevat kan worden. Een pomp is een object, maar een schroef kan dat ook zijn, of een verdiepingsvloer, of een gebouw, maar ook een jachthaven, een viaduct of een zandlichaam. Alles wat deel uitmaakt van een bouwwerk. Een object kan bestaan uit één of meerdere objecten. Een groepje samengestelde objecten mogen we dus ook een object noemen. Dat maakt de digitale maquette eenvoudig. Een bouwwerk, bestaande uit objecten kan nu worden voorgesteld als een hiërarchie zoals afgebeeld in het plaatje rechts. Deze hiërarchie wordt ook wel objectenboom genoemd.

Bouwwerk informatie model

We willen bereiken dat de informatie van het bouwwerk bruikbaar wordt voor verschillende activiteiten in het bouwproces. Om dat te bereiken slaan we de informatie van het bouwwerk op in een voorgeschreven vorm. Dit wordt het bouwwerk informatie model genoemd. Dit model is als onderdeel van de COINS-systematiek vastgelegd en wordt het COINS Bouwwerk Informatie Model genoemd of kortweg CBIM.

Het CBIM vormt een centrale database voor de diverse betrokkenen. In het CBIM vinden we niet alleen informatie over de bouwobjecten maar ook over andere aspecten van het bouwwerk. De belangrijkste informatieaspecten die we in CBIM vinden, zijn:

 • De functies die het bouwwerk dient te vervullen
 • De ruimten en objecten met hun decompositie
 • De verbindingen tussen objecten
 • De eisen die gesteld worden aan functies, ruimten en objecten
 • De prestaties van een object
 • De documenten die van belang zijn voor de beschrijving van het bouwwerk
 • De beschrijving van een catalogusonderdeel
 • De verwijzing van een object naar bibliotheek
 • De verwijzing van een object naar een 3D-model
 • De informatie waarmee de verificatie van eisen wordt vastgelegd

Meer informatie over het Bouwwerk informatie model vindt u hier: BIM.

Referentiekaders

De COINS-systematiek is een flexibele standaard die modulair van karakter is. Centraal staat het bouwwerk informatie model CBIM dat als kern altijd aanwezig dient te zijn. Daar omheen kunnen één of meerdere modellen toegevoegd worden die als een aanvulling dienen voor een bepaald toepassingsgebied. Dergelijke aanvullingen worden Referentiekaders genoemd. Voorbeelden van dergelijke referentiekaders zijn die voor 'Functioneel specificeren' en 'Ramen van hoeveelheden'.

Het staat partijen vrij om referentiekaders te ontwikkelen mits zij aansluiten op het kernmodel en geen toevoegingen doen die strijdig zijn met dit model.

Bouwwerk Informatie Systeem

Een softwareleverancier die een informatiesysteem wil laten aansluiten op de COINS-systematiek, dient over gedetailleerde specificaties van CBIM te kunnen beschikken. Deze specificaties zijn te vinden in het Reference Manual. Een bouwwerk informatie systeem dat voldoet aan de COINS-systematiek wordt ook wel aangeduid met de afkorting CBIS.

Informatieoverdracht en -beheer

Als een partner in een bouwproject informatie levert, dan dient deze informatie aan te sluiten op het bouwwerk informatie model. Voor dit doel is het COINS-container uitwisselformaat beschikbaar. De COINS-container heeft:
 • Een standaard verpakking bestaande uit een bestand met de extensie .ccr
 • Een standaard inhoud die voldoet aan de specificaties van CBIM.

Om een software-applicatie aan te sluiten op de COINS-systematiek is het van belang dat de applicatie in staat is om een COINS-container te kunnen lezen en schrijven. De softwareleverancier of IT-specialist vindt de specificaties hiervoor in het Reference Manual.

De ontwikkeling van een bouwwerk is een creatief en evolutionair proces; het aanbrengen van wijzigingen is een inherent onderdeel van dat proces. Om dit proces ordelijk te laten verlopen dienen volgens de COINS-systematiek in een bouwwerk informatie systeem voor ieder informatieobject de volgende eigenschappen bijgehouden te worden:

 • Versie
 • Vrijgavestatus
 • Baselinestatus
 • Geldigheidsstatus
 • Creator en creatiedatum
 • Wijziger en wijzigingsdatum

De COINS-systematiek biedt verder de mogelijkheid om de leesbevoegdheid en schrijfbevoegdheid van een uitvoerende rol in te perken. Deze voorziening wordt 'Window of Autorization' genoemd.

Bibliotheken

Een bibliotheek is in een bouwproject een efficiënt hulpmiddel om een verzameling vast te leggen van te gebruiken componenten met bijbehorende specificaties. De COINS-systematiek schrijft zo'n voorziening voor als onderdeel van een bouwwerk informatie model. Een dergelijke bibliotheek is geschikt om:

 • Beschrijvingen van componenten uit branchebibliotheken over te nemen
 • De bibliotheek te gebruiken om het resultaat van een afgesloten ontwerpfase op te slaan zodanig dat vervolgfasen daarop kunnen voortborduren.

Aansluiting op andere methoden en standaarden

COINS is een programma van de bouwsector voor de bouwsector en sluit aan bij vier huidige ontwikkelingen in die sector:

 1. Systems Engineering als bouwspecifieke ontwikkelbenadering voor het technische en projectmanagementproces
 2. Objectbenadering als uitgangspunt voor de bouwspecifieke 3D modelleringomgeving voor het technische ontwikkelproces
 3. 3D-modelleren als methode ter ondersteuning van het technische ontwikkelproces
 4. Procesintegratie gericht op doelgerichte informatiedoorstroming en de beheersing daarvan. Afspraken over uitwisseling en gebruik van informatie ten behoeve van communicatie binnen en tussen organisaties staan hierin centraal (interoperability).

Voorts sluit de COINS-systematiek aan op de volgende standaarden:

 • IFC: dit betreft een internationale standaard voor de uitwisseling van 3D-geometriegegevens
 • IDM Part 2: een ISO Draft International Standard 29481-2:2012 (Information Delivery Manual - Interaction framework); deze standaard is gebaseerd op de Nederlandse VISI standaard.
 • Objectbibliotheken, zoals Cheobs (GWW-sector), IFD Library (B&U) en ETIM (Installatiesector).

Externe links

Afkomstig van CoinsWiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.coinsweb.nl/wiki/index.php/Essenties"
Personal tools