Concept- en Structuurfunctionaliteit

Concepten

 • Centrale toegang (Main entry point)
  Vanuit één centrale ingang is alle informatie in het model toegankelijk.
 • Top-concept (Root)
  Het model kent een top-concept die tevens de rol van centrale toegang vervult.
 • Koppeling reëel systeem/informatie systeem
  Fysieke (tastbare) objecten in de werkelijkheid kunnen één-op-één worden geassocieerd met informatieobjecten in het model.
 • Bouwwerk (Building)
  Het bouwwerk informatieobject komt precies één keer voor in het model en moet ruim worden geïnterpreteerd: Het is een containerbegrip voor het geheel aan bouwkundige objecten/activiteiten plus de noodzakelijke maatregelen ter inpassing in de omgeving. Het Bouwwerk concept is zeer geschikt om de rol van top-concept te vervullen.
 • Fysiek object (Physical Object)
  Een Fysiek object correspondeert één-op-één met een object in de tastbare werkelijkheid (althans gedurende een deel van de levenscyclus, het kan dus ook om een toekomstig object gaan of om een object dat ooit heeft bestaan). Het begrip toestand moet duidelijkheid verschaffen op welke levenscyclusfase de informatie betrekking heeft.
 • Functie (Function)
  Elk Fysiek object vervult één of meer functies. Andersom wordt een functie maar door één fysiek object vervult. Deze laatste keuze is bedoeld ter beperking van de modelcomplexiteit en zal van invloed zijn op de modellering van de functies.
 • Decompositie
  Fysieke objecten kunnen worden gedecomponeerd in de samenstellende onderdelen. Functies kunnen ook worden gedecomponeerd in subfuncties. Voor de modelopbouw is het zeer gewenst om de functieboom en de objectenboom nauw met elkaar te integreren. Mogelijk kan gebruik worden gemaakt van een gekoppelde decompositiestructuur zoals bijvoorbeeld is voorgesteld door W.F.Gielingh in het General AEC Reference Model.
Gekoppelde decompositie
Enlarge
Gekoppelde decompositie
 • Eisen (Requirements)
  Functies worden vooral bepaald door de eisen die aan die functies worden gesteld. Een eis richt zich daarbij op één functie en een functie kan meer dan één eis bundelen.
  Een eis is bij voorkeur kwantitatief geformuleerd als logische expressie (assertion) waarbij beperkingen worden opgelegd aan het waardendomein van eigenschappen (properties).
 • Eisdecompositie
  Een eis kan worden gedecomponeerd in subeisen. De functiedecompositie is daarbij leidend: een sub/supereis relatie is slechts mogelijk als de bundelende functies een sub/superfunctie relatie hebben.
Eis-decompositie
Enlarge
Eis-decompositie
 • Eigenschappen (Properties)
  Eigenschapsdefinities hangen aan functies; eigenschapswaarden aan fysieke objecten. Eisen beperken het waardendomein van een eigenschapsdefinitie. De actuele waarde van een eigenschap van een fysiek object (berekend of gemeten) kan worden getest aan de hand van de betrokken eis.
 • Positie en oriëntatie
  Positie en oriëntatie van subcomponenten wordt uitgedrukt in het coördinatenstelsel van de supercomponent. Als een fysiek object (Bouwwerk) de root van het model vormt ligt het voor de hand dit stelsel van relatieve locatie en oriëntatie te koppelen aan de objectenboom.
 • Referentiegeometrie
  Functies kunnen vaak in een vroeg stadium al globaal hun werkingsgebied weergeven door middel van referentiegeometrie:
  • puntreferentie (lichtpunt, oplegging, ...)
  • lijnreferentie (weg, kolom, ligger, ...)
  • vlakreferentie (wand, vloer, raamopening, ...)
  • volumereferentie (verdieping, kamer, objectcontour, ...)
 • Vormbeschrijving
  Aan fysieke objecten wordt een vormbeschrijving gekoppeld. Een koppeling met afmetingseigenschappen maakt de vormbeschrijving parametrisch.
 • 3D-representatie
  Alle geëvalueerde vormbeschrijvingen leiden tot een 3D-representatie bijvoorbeeld IFC.
 • Bibliotheekobjecten
  Veel informatieobjecten kunnen worden opgeslagen als bibliotheekobject (template). Kennis uit vorige projecten, kennis van toeleveranciers en veel redundante informatie kan zo worden verwerkt.
Afkomstig van CoinsWiki NL, de Vrije Encyclopedie. "http://www.coinsweb.nl/wiki/index.php/Concept-_en_Structuurfunctionaliteit"
Personal tools